Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode. De afgelopen jaren is er veel in beweging gezet en wij richten ons vooral op het afmaken van datgene waar we al mee bezig zijn. Wij houden daarbij altijd de belangen van de stad voor ogen en wij hebben oog en oor voor actuele ontwikkelingen en initiatieven.

In deze begroting voor het jaar 2018 informeren wij u over de financiële stand van zaken van dit moment. Nederland en de gemeente Hoorn staan er momenteel een stuk beter voor dan vier jaar geleden. We hebben de crisis voor een belangrijk deel achter ons gelaten. Door een pakket van noodzakelijke, maar pijnlijke bezuinigingen is het gelukt om de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen. Er is sprake van een sluitende begroting voor 2018 en een gunstig meerjarenperspectief. Verdere bezuinigingen zijn niet nodig en dat biedt kansen voor de toekomst.

Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen is er ook de afgelopen jaren veel gerealiseerd. Bij de start van deze bestuursperiode waren de ambities hoog. Veel van de ambities zijn inmiddels waargemaakt en dat stemt ons tevreden. De komende maanden gaan wij er vol tegenaan om de klus zo goed mogelijk af te maken. Onze leidraad daarbij: welke doelstellingen staan nog open en wat moeten we daar nog voor doen?

Natuurlijk zijn er ook veel activiteiten die gewoon doorgaan, ongeacht de verkiezingen en het aantreden van een nieuw college. Ook die activiteiten vindt u terug in deze begroting.

Nieuwe vormen

De begroting heeft dit jaar een iets andere vorm – ook dat was een doelstelling van dit college. De oude vertrouwde vorm is er nog steeds, maar u kunt de begroting dit jaar voor het eerst ook digitaal raadplegen. Dat geeft veel nieuwe mogelijkheden en wij hopen dat dit zorgt voor meer inzicht en meer transparantie.

Ook is er dit jaar een nadrukkelijker koppeling tussen de resultaten die we willen bereiken en wat we daarvoor moeten doen. Bovendien hebben de indicatoren een prominente plek in de begroting gekregen. Vorig jaar zijn we daar al voorzichtig mee begonnen, maar toen waren veel indicatoren nog niet ingevuld. Dit jaar was het streven om alle indicatoren wel in te vullen – en wel zo realistisch mogelijk. Dit zal bestuur en organisatie de komende jaren in staat stellen om de effecten van maatregelen te monitoren en om waar nodig bij te sturen.

Tenslotte hebben de zes thema’s uit het coalitieakkoord een andere plek in de begroting gekregen. De afgelopen jaren was u gewend dat er in deze inleiding een overzicht werd gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en plannen per thema. Deze keer is ervoor gekozen om dit onder te brengen in een apart onderdeel van de begroting, zoals dat ook bij de Kadernota het geval was. Per thema vindt u daar een overzicht van de huidige stand van zaken.

Tot slot

Mede door de nieuwe opzet was het maken van deze begroting weer een mooi en boeiend proces. Wij hopen dat de nieuwe vorm bijdraagt aan een (nog) beter besluitvormingsproces. Als college zijn wij tevreden over vorm én inhoud van de begroting en over wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Zoals altijd kijken wij weer uit naar de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad, om daarover met u in debat te gaan.

 

College van burgemeester en wethouders,

Oktober 2017