Resultaat begroting

In onderstaande tabel staat het verloop van het begrotingsresultaat 2018-2021. De belangrijkste verschillen tussen het verwachte resultaat bij de Kadernota 2017 en de nu voorliggende Begroting 2018 zijn toegelicht in de volgende paragraaf.

 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro

2018

2019

2020

2021

Uitkomst Begroting 2018

194

415

962

407

  begrotingswijzigingen onderweg

-254

-212

-212

-212

  bestaande ruimtevragers

-619

-966

-1.067

-1.070

Indicatie begrotingsresultaat primitief

-679

-763

-317

-875

  invulling bestaande p.m. ruimtevragers

-435

-312

-312

-312

Indicatie begrotingsresultaat voor dekkingsplan

-1.114

-1.075

-629

-1.187

Amendement versnelling uitvoering fietsnota (is een ruimtevrager)

-50

-25

0

0

Eerste begrotingswijziging:

 

 

 

 

  dekkingsplan

1.496

1.596

1.509

1.499

  septembercirculaire 2017

599

390

177

14

  amendement inzet veegmachines

0

-20

-20

-20

Indicatie begrotingsresultaat

931

866

1.037

306

 

Er is sprake van een evenwichtig financieel beeld. De begroting voor 2018  is meer dan sluitend door het dekkingsplan.

De begrotingsruimte is echter relatief beperkt en ook nodig om dekking te kunnen vinden voor een aantal ruimtevragers waarmee nog geen rekening is gehouden. Daarnaast zijn capaciteitsknelpunten op onderdelen in de organisatie voelbaar, na jaren van ombuigingen. Het is daarom belangrijk dat de organisatie in staat wordt gesteld om uitwerking te geven aan alle voorgenomen activiteiten in deze begroting.

De begrotingswijzigingen onderweg zijn voorstellen waar nog geen bestuurlijk besluit over zijn gevallen. De inventarisatie wordt wel in het financiële beeld meegenomen om het begrotingsresultaat zo goed mogelijk te voorspellen.

De reeks voor de bestaande ruimtevragers is iets aangepast ten opzichte van de Kadernota omdat er besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden.

Bij de Kadernota is een lijst ruimtevragers opgenomen met een p.m. raming. Op dat moment kon nog geen bedrag aan de ruimtevrager worden gehangen. Nu kan dat wel, enkelen zijn van een bedrag voorzien. Dat leidt tot de genoemde reeks en wordt in een van de volgende paragrafen toegelicht.

Als met de geactualiseerde ruimtevragers rekening wordt gehouden, moet dekking worden gevonden voor de reeks in 'Indicatie begrotingsresultaat voor dekkingsplan'.

In het dekkingsplan staan onderwerpen die nog verwerkt moeten worden in de begroting. In een van de volgende paragrafen worden de voorstellen toegelicht.

Amendementen

Bij de raadsvergadering van 7 november zijn twee amendementen aangenomen met effect op het begrotingsresultaat.

Amendement versnelling fietsnota is een ruimtevrager waarvoor nog een voorstel wordt gemaakt.

Amendement inzet veegmachines is een investering waarvan de kapitaallasten verwerkt worden.

Verloop vanaf de Kadernota

In de volgende tabel staat wat het financiële vertrekpunt is voor deze begroting. De eerste regel bevat de 'eindstand' na behandeling van de Kadernota in de gemeenteraad, waarbij via diverse amendementen nieuwe ruimtevragers zijn toegevoegd.

In de zomerperiode zijn er diverse ontwikkelingen geweest waardoor het resultaat wordt aangepast. In de volgende tabel staan die ontwikkelingen.

 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro

2018

2019

2020

2021

indicatie begrotingsresultaat uitgangspunt

-679

-763

-317

-875

verwacht resultaat bij de Kadernota 2017

492

162

951

417

verschil

-1.171

-925

-1.268

-1.292

diverse aanpassingen in de begroting 2018 na de Kadernota

 

 

 

 

autonome verandering rente

-249

69

-117

-111

lagere onttrekking reserves door rente aanpassing naar 0,5%

-187

-206

-231

-224

hogere storting riolering door rente aanpassing naar 0,5%

-107

-104

-100

-97

hoger cao-effect

-200

-200

-200

-200

effect kapitaallasten

-246

-246

-246

-246

motie stopzetten ombuiging openbaar groen

-130

-130

-130

-130

centrale web redactie

-138

-138

-138

-138

niet gerealiseerde ombuiging buitenreclame

-241

-241

-241

-241

correctie op stelpost prijsmutatie uit Kadernota 2017

116

117

119

117

areaal OZB

150

150

150

150

verandering in reeks begrotingswijzigingen onderweg door besluitvorming raad

-152

-110

-110

-110

geactualiseerde reeks ruimtevragers (na besluitvorming raad juli-augustus)

131

130

130

130

overig

82

-16

-155

-157

totaal veranderingen na Kadernota 2017

-1.171

-925

-1.269

-1.257

 

Korte toelichting op de aanpassingen:

Autonome verandering rente

De liquiditeitsprognose van de gemeente is aangepast, waardoor het ritme en bedrag van aan te trekken langlopende geldleningen ook is aangepast. Dat leidt tot een nadeel.

Lagere onttrekking reserves door rente aanpassing naar 0,5%

Hogere storting riolering door rente aanpassing naar 0,5%

Doordat de omslagrente wordt aangepast, wordt er minder uit de reserves gehaald. Daardoor dalen de inkomsten voor de begroting. Dat heeft een nadelig effect.

Hoger cao-effect

In de Kadernota is voor 500.000 euro rekening gehouden met de lasten door de nieuwe cao. Wat door de korte voorbereidingstijd niet meegenomen kon worden (de precieze gevolgen van de afgesloten cao werden pas laat bekend) zijn de werkgeverslasten. Dat leidt alsnog tot een verhoging van 200.000 euro.

Effect kapitaallasten

Bij de Kadernota worden de kapitaallasten incidenteel bijgewerkt. Bij de begroting wordt het hele bestand van activa geactualiseerd en worden de kapitaallasten opnieuw berekend. Nu gebeurt dat structureel en worden de kapitaallasten bijgesteld.

Voorstel raadswerkgroep

Op voorstel van de raadswerkgroep Veranderende samenleving - raad wordt een structureel budget opgenomen om de raad in staat te stellen activiteiten te ondernemen.

Motie stopzetten ombuiging openbaar groen

Tijdens de behandeling van de Kadernota is een motie aangenomen om de ombuiging bij het openbaar groen terug te draaien. Dat is financieel vertaald in de begroting.

Centrale web redactie

Met ingang van 1 augustus 2017 heeft de gemeente Hoorn een nieuwe website. In lijn met de vastgestelde web visie uit 2013 en het project Nieuwe website is ook een centrale web redactie ingericht. Dit is van belang om de kwaliteit en actualiteit van de website blijvend te verbeteren en te behouden, en een klantgerichte en toegankelijke digitale dienstverlening realiseren. Deze ontwikkeling past bij de ambities van de digitale dienstverlening en slimme stad. Deze ambities en dus het inrichten van een centrale web redactie vraagt echter wel om extra formatie waarvoor binnen de bestaande formatie en budgetten geen dekking is gevonden.

Niet gerealiseerde ombuiging buitenreclame

De aanbesteding voor de buitenreclame is tijdens de zomerperiode afgerond. Dat heeft niet de gewenste meeropbrengst opgeleverd die in 2015 werd geschat. Reden om de niet te behalen inkomsten af te ramen.

Correctie op stelpost prijsmutatie uit Kadernota 2017

In de Kadernota is voor het eerst sinds jaren een bedrag vrijgemaakt voor prijscompensatie op de budgetten. Het bedrag is ruim voldoende, het deel dat niet nodig is, valt vrij.

Areaal OZB

Gedurende 2017 worden huizen en bedrijfsgebouwen opgeleverd. Dat betekent dat er een hogere OZB opbrengst komt, simpelweg doordat er meer huizen en bedrijfsgebouwen zijn. Dat levert een voordeel op.

Overig

Diverse kleinere, veelal technische aanpassingen.

Invulling ruimtevragers uit de Kadernota

De gemeenteraad heeft via de Kadernota ingestemd met een aantal ruimtevragers voor 2018 (of verder) met een p.m. raming, in de verwachting dat bij enkele ruimtevragers in de begroting bedragen kunnen worden genoemd. In de volgende tabel leest u de ruimtevragers waar nog steeds een p.m. raming bij blijft staan en de ruimtevragers waar een onderbouwde raming bij wordt gegeven.

 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro

2018

2019

2020

2021

indicatie begrotingsresultaat uitgangspunt

-679

-763

-317

-875

ruimtevragers waar financieel rekening mee kan worden gehouden

 

 

 

 

nieuwjaarsreceptie vanaf januari 2018

-10

-10

-10

-10

herbestemming rijtuigenloods Museum Stoomtram

-125

0

0

0

cultuureducatie VMBO

-25

-25

-25

-25

verhoging van budget voor onkruidbestrijding

-275

-275

-275

-275

extra parkeerplaatsen basisschool Elif

0

-2

-2

-2

ruimtevragers met p.m. raming vanaf 2018 (ongewijzigd)

 

 

 

 

verlaging huur Schouwburg Het Park

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Faciliteren proces burgerschouw (p.m. vanaf 2019)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

locatiekosten Stichting Tweestrijd

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

uitvoering integrale visie voor de binnenstad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

maatregelen volgend uit EED onderzoek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

verhuizing bibliotheek centrum

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

verhuizing Blauwe Schuit (samen met Muziekschool Gerard Boedijn)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

groenvisie (o.a. biodiversiteit en hondenbeleid)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

totaal ruimtevragers met raming

-435

-312

-312

-312

indicatie begrotingsresultaat

-1.114

-1.075

-629

-1.187

 

Hieronder leest u kort wat de ruimtevragers met ramingen inhouden:

Nieuwjaarsreceptie vanaf januari 2018

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Kadernota een amendement aangenomen om met een p.m. raming rekening te houden met het organiseren van een nieuwjaarsreceptie met ingang van 2018. De kosten van de receptie worden geraamd op het oorspronkelijke niveau van 10.000 euro.

Herbestemming rijtuigenloods Museum Stoomtram

Met de herbestemming, verduurzaming en uitbreiding van het complex Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik is een globaal bedrag van 3,3 miljoen euro gemoeid. Om het project te realiseren wordt een bijdrage aan de gemeente Hoorn gevraagd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een nettobedrag van 125.000 euro.

Cultuureducatie VMBO

De Blauwe Schuit ontwikkelt een plan voor cultuureducatie in het VMBO. Hiervoor wordt in eerste instantie een beroep gedaan op rijkssubsidie (Fonds voor cultuurparticipatie). De criteria hiervoor zijn op dit moment echter nog niet bekend. Geschat wordt dat het om een bedrag van ongeveer 25.000 euro gaat..

Verhoging van het budget onkruidbestrijding

Om het huidige, met de gemeenteraad afgesproken, kwaliteitsniveau te halen is naar verwachting structureel 275.000 euro nodig.

Extra parkeerplaatsen basisschool Elif

Het aantal parkeerplaatsen en de kosten die hiervoor noodzakelijk zijn, zijn nader uitgewerkt. Verwacht wordt dat er 28 parkeerplaatsen worden aangelegd voor ongeveer 27.500 euro.

Een toelichting op de ruimtevragers waarvan de financiële omvang ongewijzigd op p.m. is blijven staan, kunt u teruglezen in de Kadernota 2017.

Nog te verwerken/dekkingsplan

Om een meerjarig evenwichtig begrotingsbeeld te krijgen, volgen in de volgende tabel voorstellen. Onder de tabel staat een toelichting op deze voorstellen. Als de voorstellen worden goedgekeurd, worden deze ook in een begrotingswijziging bij de begroting vastgesteld.

 

- = nadeel, bedragen x 1.000 euro

2018

2019

2020

2021

indicatie restant begrotingsresultaat voor dekkingsplan

-1.114

-1.075

-629

-1.187

voorstellen nog te verwerken/dekkingsplan

 

 

 

 

trendmatige stijging belastingopbrengsten

185

185

185

185

aanpassen dotaties reserves (door rente-effect)

193

211

234

227

dekking reserve riolering (door rente-effect)

107

104

100

97

bonus-malusregeling (50%)

100

200

200

200

investeringsagenda (onderbesteding)

 

 

 

 

  werk

120

105

540

540

  stadsstrand

300

300

 

 

(deels) terugdraaien behoedzaamheidsreserve algemene uitkering

250

250

250

250

algemene reserve (niet gehaalde ombuigingen)

241

241

 

 

totaal aan voorstellen

1.496

1.596

1.509

1.499

effect septembercirculaire

599

390

177

14

amendement ruimtevrager versnelling fietsnota

-50

-25

0

0

amendement inzet veegmachine

0

-20

-20

-20

indicatie restant begrotingsresultaat na verwerking voorstellen

931

866

1.037

306

 

Trendmatige stijging belastingopbrengsten

De belastingen worden met niet meer dan trendmatig verhoogd. In de septembercirculaire 2017 op pagina 7 wordt het percentage (prijsontwikkeling bruto binnenlands product) genoemd dat de gemeente altijd gebruikt: 1,6% voor 2018.

Aanpassen dotaties reserves (door rente-effect)

Dekking reserve riolering (door rente-effect)

Het rente omslagpercentage wordt verlaagd naar 0,50%. Daardoor worden de stortingen in reserves ook aangepast op dat niveau. Het nadelige rente-effect voor de begroting wordt door deze maatregelen geneutraliseerd, zonder dat dit voor de langere termijn gevolgen heeft voor de lokale lastendruk.

Bonus-malusregeling (50%)

De werking van de bonus-malusregeling wordt geëvalueerd. Insteek is een andere regeling te krijgen. Daarmee kan het budget waar rekening mee wordt gehouden vrijvallen.

Investeringsagenda (onderbesteding)

Van de onderwerpen is gekeken of de beschikbare middelen echt noodzakelijk zijn en daarvan blijkt dat voor 'werk' en 'stadsstrand' deze bedragen voor de jaren niet nodig zijn.

(Deels) terugdraaien behoedzaamheidsreserve algemene uitkering

Gegeven de positieve ontwikkeling van de economie, lijkt het onwaarschijnlijk dat in de nabije toekomst het gemeentefonds wordt gekort. Daarbij is de formatie van een nieuw kabinet en de financiering van de plannen die daar bij horen wel een risico. Dat risico wordt lager geschat, wat reden is om structureel een bedrag van onze behoedzaamheid af te halen.

Algemene reserve (niet gehaalde ombuigingen)

In de risicoparagraaf wordt rekening gehouden met niet te halen ombuigingen. Aangezien er daardoor ook ruimte in de algemene reserve voor wordt gemaakt, kan de niet gehaalde ombuiging nu uit de algemene reserve worden gedekt.

Effect septembercirculaire

De effecten van de septembercirculaire zijn via een brief aan de gemeenteraad verstuurd. Via de eerste begrotingswijziging worden de effecten financieel verwerkt.

Rente omslagpercentage

Vorig jaar is er een aanpassing van het rente omslagpercentage doorgevoerd, doordat de regels voor de berekening van het omslagpercentage zijn aangepast. Het rente omslagpercentage werd vastgesteld op 1.0%. De commissie BBV heeft gedurende 2017 een bindende uitspraak gedaan, waardoor de berekening weer iets wordt aangepast.

Vorig jaar werd de inkomst van een langlopend deposito (tot 2025) niet meegerekend in de berekening van het omslagpercentage. Dat hoefde ook niet, conform de toen geldende regels. Nu moet dat bedrag wel worden meegerekend. Gevolg is dat het rente omslagpercentage daalt tot 0,5%.

Dat heeft gevolgen voor de (dekking via) reserves en de 'gesloten circuits'. Een deel van de kapitaallasten wordt gedekt door reserves. De hoogte van die reserves is gebaseerd op het huidige rente omslagpercentage van 1,0%. Verlaging van de kapitaallasten betekent een verlaging van de inkomsten. Dat is een nadelig effect voor de begroting, omdat er minder binnenkomt uit reserves. Als tegenmaatregel wordt voorgesteld de storting in de reserves overeenkomstig te verlagen. Dan wordt het nadeel geneutraliseerd. Het gaat om de reserves Afschrijvingslasten investeringen, Oostereiland, Parkeren en Infrastructuur, Kunstijsbaan en Welzijnsvoorzieningen B en O. Voor de riolering wordt voorgesteld het nadelige effect voor de begroting voor de periode 2018-2024 te compenseren. Dat kan door geld uit de reserve riolering te halen. Dit is een bestemmingsreserve, waarbij de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om een dergelijke bestemmingsreserve (deels) vrij te laten vallen voor de algemene middelen. Er worden voor de periode 2018-2024 geen negatieve resultaten op de rioolexploitatie verwacht. Daarmee is de reserve toereikend.