Vanaf 2017 zijn de functies van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vervangen door taakvelden. De indeling van de taakvelden moet bijdragen aan de interne sturing door de gemeenteraad. Daarnaast moet een indeling van taakvelden een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten onderling mogelijk maken.

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit het nieuwe BBV. Deze begroting sluit met de cijfers van de Programmabegroting.

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Begroting

 

 

2018
lasten

2018
baten

2018
saldo

0.1

Bestuur

-3.250

244

-3.007

0.10

Mutaties reserves

-6.599

7.764

1.165

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-194

0

-194

0.2

Burgerzaken

-2.323

1.430

-894

0.4

Overhead

-19.588

807

-18.781

0.5

Treasury

-2.754

2.937

183

0.61

OZB woningen

-192

7.372

7.179

0.62

OZB niet-woningen

-125

3.468

3.343

0.63

Parkeerbelasting

-66

4.029

3.964

0.64

Belastingen Overig

-363

1.340

977

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

124.874

124.874

0.8

Overige baten en lasten

-544

0

-544

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-33

0

-33

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-4.667

24

-4.643

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2.692

172

-2.520

2.1

Verkeer en vervoer

-8.537

889

-7.648

2.2

Parkeren

-1.132

92

-1.040

2.3

Recreatieve havens

-498

465

-33

2.5

Openbaar vervoer

-14

5

-9

3.1

Economische ontwikkeling

-1.467

172

-1.294

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-230

230

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-131

156

24

3.4

Economische promotie

-353

10

-343

4.1

Openbaar basisonderwijs

-303

227

-76

4.2

Onderwijshuisvesting

-5.899

349

-5.550

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-6.828

4.157

-2.672

5.1

Sportbeleid en activering

-1.257

26

-1.231

5.2

Sportaccommodaties

-4.383

1.823

-2.560

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-4.822

1.302

-3.520

5.4

Musea

-4.355

1.775

-2.580

5.5

Cultureel erfgoed

-17

0

-17

5.6

Media

-1.728

25

-1.703

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-5.607

773

-4.834

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-10.513

1.079

-9.434

6.2

Wijkteams

-2.783

38

-2.745

6.3

Inkomensregelingen

-30.072

23.303

-6.769

6.4

Begeleide participatie

-5.241

0

-5.241

6.5

Arbeidsparticipatie

-3.212

1

-3.212

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.347

0

-1.347

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-15.399

3.236

-12.164

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-11.476

0

-11.476

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-14.322

82

-14.241

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-3.332

0

-3.332

7.1

Volksgezondheid

-2.927

0

-2.927

7.2

Riolering

-4.218

5.178

960

7.3

Afval

-9.077

10.309

1.231

7.4

Milieubeheer

-1.653

0

-1.653

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-327

332

5

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.150

60

-1.091

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-8.480

8.679

199

8.3

Wonen en bouwen

-4.616

1.865

-2.751

 

Totaal

-221.097

221.097