Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt volgens de notitie Overhead van de commissie BBV is dat de kosten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead.

Het opslagpercentage voor overhead is berekend door de overheadkosten af te zetten tegen de salarissom die betrekking heeft op het primaire proces. Deze berekeningswijze leidt tot een hoger opslagpercentage ten opzichte van overige overheadpercentages. Voor 'vensters van bedrijfsvoering' is bijvoorbeeld een overheadpercentage berekend van 27%. Het percentage van 27% is berekend door het aantal fte overhead te delen door het aantal fte voor de hele organisatie werkzaam in het primaire proces. Dit kengetal geeft dus alleen de verhouding weer tussen aantallen fte's, er komt geen euro aan te pas. Vergeleken met andere gemeenten zit Hoorn met 27% aan de lage kant.

Bij het overheadpercentage van 80% worden alle overheadkosten (euro) gedeeld door de salarissom die direct aan producten kan worden toegerekend (euro). In de overheadkosten zit de loonsom van overheadfuncties en de kosten van bijvoorbeeld ICT, huisvesting, opleidingen, facilitaire zaken e.d. Zie onderstaande tabel.

Onderdeel

bedrag

%

Saldo 'personeel en organisatie, planning en control, bestuurszaken en -secretariaat, inkoop, juridische zaken en communicatie'

1.456.828

 

Saldo 'informatievoorziening, inclusief automatisering'

2.740.383

 

Saldo 'facilitaire zaken'

481.906

 

Saldo 'huisvesting'

1.224.426

 

Salarissen en overige kosten overhead

13.522.573

 

Totale overhead

19.426.116

 

Salarissom totale gemeente primitieve begroting

37.591.871

 

Minus salarissom dat wordt gerekend als overhead

13.231.420

 

Salarissom waarover opslag overhead wordt berekend

24.360.451

 

Percentage overhead wordt dan

 

80%