In onderstaand overzicht staat een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen en de budgetten voor onvoorziene uitgaven.

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

2018

2019

2020

2021

a Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

 

 

 

 

Baten hondenbelasting

310

310

310

310

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

7.278

7.278

7.278

7.278

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren niet won.

1.704

1.704

1.704

1.704

Baten precariobelasting

230

230

230

230

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

1.764

1.764

1.764

1.774

b Algemene uitkeringen

 

 

 

 

Uitkeringen gemeentefonds

72.618

73.759

74.439

74.496

Integratie-uitkering Sociaal Domein (3D)

47.213

47.276

47.375

47.661

d Saldo van de financieringsfunctie

 

 

 

 

Treasury-Overig

153

153

153

153

Treasury renteomslag

32

-158

-198

-180

e Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

131.302

132.316

133.055

133.426

 

Onvoorzien

 

 

 

 

Onvoorzien-structureel

-60

-85

-110

-135

Onvoorzien-incidenteel

-200

-200

-200

-200

Totaal onvoorzien

-260

-285

-310

-335

 

Lokale heffingen

Van de lokale heffingen maken de onroerende-zaakbelasting, precariobelasting en hondenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben namelijk geen specifiek bestedingsdoel. In de paragraaf lokale heffingen wordt dieper ingegaan op alle lokale heffingen.

Algemene uitkeringen

De uitkering vanuit het gemeentefonds, inclusief de uitkering voor het sociaal domein, is het grootste algemene dekkingsmiddel. De ontwikkeling van de algemene uitkering staat in de paragraaf algemene uitkering.

Saldo van de financieringsfunctie

Met het saldo van de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald met de financiering van onze activiteiten. In de paragraaf financiering wordt verder ingegaan op dit financieringsresultaat.