Hieronder een overzicht van de ruimtevragers zoals bij de Kadernota 2017 door de gemeenteraad is besloten, aangevuld met de ruimtevragers in deze Begroting. Met de lasten van deze ruimtevragers is rekening gehouden in de Begroting.

Om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te verzwakken zijn de bedragen bij investeringen weggelaten. Voor raadsleden ligt een volledige lijst bij de griffie ter inzage.

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Investering

Termijn

2018

2019

2020

2021

Programma 0 inwoners en bestuur

 

 

 

 

 

 

Werkbudget innovatieve slimme en democratische stad

 

 

-150

 

 

 

dekking via een onttrekking aan de algemene reserve

 

 

150

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie vanaf januari 2018

 

 

-10

-10

-10

-10

Uitvoeringsmaatregelen hondenbeleid

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Programma 1 openbare orde en veiligheid

 

 

 

 

 

 

Projectopdracht veiligheid Kersenboogerd

 

 

-40

-40

 

 

dekking via een onttrekking aan de algemene reserve

 

 

40

40

 

 

Aanpakken overlastsituaties aan de kust, zoals bij Visserseiland en schouwburg Het Park

 

 

-25

-25

-25

-25

Gastheerschap, toezicht en handhaving kuststrook Hoorn (met name gebied tussen Visserseiland en schouwburg Het Park

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ondermijning

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Extra toezicht in de openbare ruimte

 

 

-100

-100

-100

-100

Programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat

 

 

 

 

 

 

Structureel budget om te starten met uitvoering maatregelen uit de Fietsnota

 

 

-75

-100

-75

-75

Toepassing oudhollandse straatverlichting binnenstad - armaturen 2018

0

 

 

0

0

0

Toepassing oudhollandse straatverlichting binnenstad - masten 2018

0

 

 

0

0

0

Toepassing oudhollandse straatverlichting binnenstad - armaturen 2019

0

 

 

 

0

0

Toepassing oudhollandse straatverlichting binnenstad - masten 2019

0

 

 

 

0

0

Tap en go

0

10

 

 

0

0

Maatregelen voortvloeiend uit het Masterplan Hoofdinfrastructuur in combinatie met doorstroming Provinciale weg en Poort van Hoorn

p.m.

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Reconstructie kruising Dinkelweg-Maasweg-Grevelingenweg

0

 

 

0

0

0

Extra budget voor stadsreiniging

 

 

-50

-50

-50

-50

Programma 3 economische zaken

 

 

 

 

 

 

De nieuwe winkelstraat

 

 

-40

 

 

 

dekking via investeringsprogramma Begroting

 

 

15

 

 

 

dekking via wijkbudgetten

 

 

25

 

 

 

Uitvoering integrale visie binnenstad

p.m.

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Budget voor city management/city marketeer

 

 

-100

-100

-100

-100

Programma 4 onderwijs

 

 

 

 

 

 

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2018

0

9

 

0

0

0

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2019

0

9

 

 

0

0

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2020

0

9

 

 

 

0

Cultuureducatie VMBO

 

 

-25

-25

-25

-25

Aanpak achterstallig onderhoud onderwijshuisvesting

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Extra parkeerplaatsen basisschool Elif

0

 

 

-2

-2

-2

Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in Risdam Noord

0

 

 

0

0

0

Programma 5 cultuur en recreatie

 

 

 

 

 

 

Verlaging huur Schouwburg het Park

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Deelverordening beleefbaar maken erfgoed

 

 

-50

-50

-50

-50

Uitvoeringscapaciteit erfgoedvisie

 

 

-50

-50

-50

-50

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

 

 

 

-40

-40

-40

Verdieping onderzoek bundeling sportaccommodaties deel 2

 

 

p.m.

 

 

 

Bijdrage in restauratie orgel Foreestershuis

 

 

-10

 

 

 

dekking via een onttrekking aan de algemene reserve

 

 

10

 

 

 

Herbestemming rijtuigenloods Museum Stoomtram

p.m.

 

-125

p.m.

p.m.

p.m.

Verhuizing Blauwe Schuit (samen met Muziekschool Gerard Boedijn)

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Groenvisie (o.a. biodiversiteit en onkruidbestrijding)

 

 

-275

-275

-275

-275

Verhuizing bibliotheek centrum

p.m.

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaarlijks budget voor grote (sport)evenementen

 

 

-100

-100

-100

-100

Structureel budget voor Herberg Hoorn

 

 

-10

-10

-10

-10

Programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

 

 

 

 

 

 

Subsidie welzijnsactiviteiten Bangert en Oosterpolder

 

 

-35

-35

-35

-35

Extra kosten Regionale Nieuwkomersvoorziening

 

 

-45

-45

-45

-45

Exploitatietekort Leger des Heils

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

dekking uit decentralisatie uitkering MO/VB/OGGz

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opplussen knelpunten beheer wijkcentra

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Evaluatie Stand By

 

 

-30

-30

-30

-30

Huisvesting JGZ

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

dekking uit budget Centrum Jeugd en gezin

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Locatiekosten Stichting Tweestrijd

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Actieplan armoedebestrijding

 

 

p.m.

 

 

 

dekking via bestaande budgetten voor armoedebestrjiding

 

 

p.m.

 

 

 

In geval van nood-kaart

 

 

-9

 

 

 

decentralisatie-uitkering MO/VB/OGGz

 

 

9

 

 

 

Programma 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 

 

 

 

 

 

Faciliteren proces burgerschouw (opstart)

 

 

-50

 

 

 

dekking via een onttrekking aan de algemene reserve

 

 

50

 

 

 

Aanlichten historische gebouwen in Hoorn: de Hoofdtoren, het Westfries Museum, de Waegh. De Statenpoort en De Oosterpoort

0

30

 

0

0

0

Exploitatielasten aanlichten historische gebouwen

 

 

 

-8

-8

-8

Maatregelen volgend uit inventarisatie EED

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uitvoeringsmaatregelen onderzoek toegankelijkheid Hoornse gebouwen

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Overhead

 

 

 

 

 

 

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie stadshuis

0

20

 

0

0

0

Renovatie kozijnen stadhuis 2018

0

20

 

 

0

0

Totaal ruimtevragers

 

 

-1.105

-1.308

-1.379

-1.382