In onderstaand overzicht staat het verloop van de reserves in 2018.

(bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Boekwaarde 31-12-2018

Algemene reserves

 

 

 

 

algemene reserve

21.814

190

750

21.254

Bestemmingsreserves

 

 

 

 

reserve parkeren en infrastructuur

9.650

2.806

1.972

10.484

reserve beeldende kunst

197

19

 

216

reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder

7.808

212

260

7.760

reserve kunstijsbaan

1.820

89

155

1.754

reserve afschrijvingslasten investeringen

5.845

-

604

5.241

reserve toekomstplan huisvesting PO

1.302

-

-

1.302

reserve Oostereiland

1.800

587

610

1.777

reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid

1.286

-

470

816

reserve riolering

1.327

-

207

1.120

reserve onderhoud kapitaalgoederen

1.439

2.472

2.654

1.257

reserve Westfries Museum

272

25

8

289

reserve inkomensondersteuning

50

-

-

50

aankoopreserve Westfries Museum

93

-

-

93

egalisatiereserve sociaal domein

4.500

-

-

4.500

reserve innovaties sociaal domein

2.540

-

-

2.540

reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz

1.627

-

-

1.627

algemene bedrijfsreserve grondzaken

3.779

189

74

3.894

reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O

120

10

 

130

egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties

600

-

-

600

reserve bedrijfsvoering

306

-

-

306

afdelingsreserve stadsbeheer

100

-

-

100

afdelingsreserve veiligheid/vergunning/handhaving

100

-

-

100

afdelingsreserve stadsontwikkeling

-

-

-

-

afdelingsreserve informatievoorziening

20

-

-

20

afdelingsreserve advies en control

100

-

-

100

afdelingsreserve publiekszaken

76

-

-

76

Niet bij gemeente belegde reserves

 

 

 

 

egalisatiereserve Sint Pietershof

136

-

-

136

Subtotaal

68.707

6.599

7.764

67.542

Resultaat

 

 

 

 

reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat

-

-

-

-

Totaal

68.707

6.599

7.764

67.542