Onderstaand de geldende beleidsregels van de gemeente Hoorn, peildatum 10 juli 2015

De regels zijn vindbaar door op de link te klikken. Er is een onderscheid in regels:

  • Algemeen Verbindende Voorschriften (AVV)
  • Beleidsregels (BR)
  • Concreet Besluit van Algemene Strekking (mandaat, aanwijzingsbesluit, CBAS)
  • Gemeenschappelijke Regeling (GR)

PRG

onderwerp

0

Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009 , Verordening op de 20090101

0

Archiefverordening gemeente Hoorn 2015 20151230

0

Auditcommissie gemeente Hoorn 2014 , Verordening op de 20140919

0

Burgerinitiatief Hoorn 2002 , Verordening 20021016

0

College, Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 2014 , 20140710

0

Commissie Bezwaarschriften 2014 , Verordening 20140211

0

Controleverordening gemeente Hoorn 20040101

0

Financiële verordening gemeente Hoorn 20080101

0

Gemeentearchief Hoorn , Verordening 19950505

0

Gemeenteblad 2004 , Verordening (3e wijz) 20111229

0

Gemeenteraad 2006 , Reglement van orde voor 2006 20060615 (1e wijz)

0

Inspraakverordening 20051027

0

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hoorn , Verordening 20040101 (2)

0

Referendumverordening 2015 Gemeente Hoorn 2015 20150326

0

Referendumverordening van de gemeente Hoorn , Reglement van orde behorende bij 19970319

0

Rekenkamercommissie Gemeente Hoorn , Verordening 20091008

0

Deelverordening (behorende bij Algemene subsidieverordening 2011) gemeente Hoorn 2013 20130711

0

"Verklaring van geen bedenkingen" , aanwijzen categrorieen van gevallen als bedoeld in het derde lid van artikel 6.5 van de Bor waarvoor geen "verkaring van geen bedenkingen" van de gemeentreaad is vereist, 20130314

0

Vertrouwenscommissie benoeming , functioneringsgesprekken en herbenoeming Burgemeester Hoorn, Verordening

0

Wethouders, raads- en commissieleden 2014 , Verordening rechtspositie 20141219

0

Burgerlijke Stand , Reglement 20160304

0

Gegevensverstrekking Basisregistratie personen Hoorn , Verordening (Verordening BRP Hoorn), 20141031

0

Leges 2016 , Verordening op de heffing en invordering van  20151229

0

Naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen 2009 , Verordening op de, 20090806

0

Aanwijzen huwelijkslocaties, beleidsregels 1e wijziging , 20130926

0

Basisregistratie Personen , Reglement 20141024

0

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag , Beleidsregel 20101223

0

Beheer Basisregistratie Personen , Regeling 20141024

0

Briefadres gemeente Hoorn , Regeling 20141024

0

Gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Hoorn , Beleidsregel

0

BAG , Aanwijzingsbesluit ambtenaren inzake uitvoering Wet  20100701

0

Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte , 20151218

0

Bebouwde kom , Mandaatbesluit t.b.v. vaststellen 20060615

0

Commissie voor Monumenten en Welstand , Instellingsbesluit 20140919

0

Commissie voor de beeldende kunst in Hoorn , Instellingsbesluit 20101230

0

Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit 20090618

0

Delegatie projectbesluit 20081023

0

Heffing en innen leges aanvraag bodeminformatie perceel , Mandaatbesluit 20090326

0

Hoor- en adviescommissie Bezwaarschriften , Mandaat aan secretaris 20080117

0

Mandaat afwikkeling bezwaarschriften , 19980506

0

Mandaat aan afdelingshoofd Middelen en Beheer (bruikleenovereenkomst laptop), 20120426

0

Mandaatbesluit, volmacht- en machtigingsbesluit 2016  20160524

0

Mandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2014 20140110

0

Mandaatregister griffiepersoneel 2003-II 20050728

0

Mandaatbesluit Milieudienst Westfriesland Duurzame Energie bestaande bouw 2012-2015 20121018

0

Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod 20090129

0

Mandaat aan burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant 20100610

0

Mandaat aan wethouder inzake Puur Hoorn 20121219

0

Mandaat aan onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen 20120518

0

Mandaatverlening door West-Friese gemeenten aan de gemeente Hoorn voor de WMO maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang 20160531

0

Onder mandaat Dienstreizen 20081127

0

Onder mandaat diverse bureauhoofden vergoeding dienstreizen 20090702

0

Onder mandaatbesluit Inkoopprocedures Stadsbeheer 20081211

0

Onder mandaat Regionale Afvalstoffenverordening 20091015

0

Onder mandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken 2008 20080306

0

Sint Pietershof te Hoorn, Reglement voor het beheer van (1e wijziging) 20151106

0

Substitutie , van verlenen (1e wijz) 20090806

0

Verblijfsontzegging Mandaat instructies 20050331

0

Verblijfsontzegging mandaat politie 20050331

0

WerkSaam inzake toeslag levensonderhoud jongeren , Mandaatbesluit plustaak 20160503

0

WerkSaam inzake terug- en invordering bijzondere bijstand , Mandaatbesluit plustaak 20160503

1

Alcoholverbod bij de Korenbloem , Vaststelling aanpassing gebied 20101125

1

Alcoholverbod bij de Korenbloem, vaststellen van uitbreiding 20101028

1

Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 (9e wijziging) 20141224

1

Binnentreden ter uitvoering noodverordeningen , Verordening 20060817

1

Brandbeveiligingsverordening 2010 20101014

1

Brandweerrechten 2014 , Verordening op de heffing en invordering van 20131228

1

Brandveiligheid en hulpverlening , regeling 20070629

1

Kansspelen , regeling kleine 19950901

1

Nadere regels gevelreiniging (art. 4.7 APV 2010) 20120412

1

Rampenplan gemeente Hoorn 20020605

1

Speelautomatenhal Hoorn 2015 , Verordening 20151013

1

Bouw-, horeca-, prostitutie- en speelautomaten branche in het kader van de Wet Bibob 2013 , Beleidsregel van de gemeente Hoorn

1

Coffeeshopbeleid 2014 , 20140327

1

Collectieve festiviteiten 2016 , Beleidsregel

1

Dansfeesten, nieuwe beleidsregel grootschalige 19990812

1

Escortbedrijf , Nadere regels betreffende de exploitatie van  20141017

1

Evenementenbeleid 2013 , aanpassing 20150813

1

Evenementen en derden belanghebbenden 19980205

1

Evenementen op schepen , beleidsregels 20041216

1

Hinder van houtkachels 2013 , Beleidsregel 20130314

1

Inboedels, Beleidsregels inzake op de openbare weg geplaatste 20040916

1

Inzameling van geld of goederen Gemeente Hoorn, Beleidsregels 20100211

1

Kamperen buiten kampeerterreinen , Beleidsregels 20100422

1

Kermissen , Beleidsregels 20100211

1

Kermisterrein Hoorn , Vaststellen nieuwe voorwaarden m.b.t. de verhuur van standplaatsen op het 20131128

1

Koningsdag, spelregels vrijmarkt , 20160415

1

Koningsdag, spelregels vrijmarkt , 20140411

1

Nadere regels exploitatie horecabedrijven 2010 20100211

1

Ontzeggingenbeleid Hoorn 2016, 20160812

1

Ontzeggingenbeleid Hoorn , Beleidsregel 20120301

1

Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet , beleidsregel 20091210

1

Plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg , vaststellen beleidsregels 20100415

1

Preventiemaatregelen overlast en openbare orde Hoorn 2016, Beleidsregels 20160825

1

Prostitutiebedrijf , Nadere regels betreffende de exploitatie van een 20141017

1

Publiek toegankelijke inrichtingen , Handhavingsbeleid 20160518

1

Reclamebeleid (reclames aan panden) 19960615

1

Reguleren mengvormen winkel/horeca gemeente Hoorn , Beleidsregel proef 20160412

1

Seksinrichting , Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een 20141017

1

Seksinrichtingen niet zijn toegestaan , Nadere regels betreffende de gebieden waar 20141017

1

Sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-7 , Beleidsregel 20150711

1

Standplaatsenbeleid Hoorn 2014-1 20150421

1

Straatoverlast , Beleidsnotitie Aanpak 20100211

1

Terrassen Hoorn , Beleidsregel 20120412

1

Uitwegenbeleid Gemeente Hoorn 2012 , Beleidsregel  20120607

1

Vechtsporten , Beleid 20130606

1

Weesfietsen en buiten de stalling gestalde fietsen 2012 , Beleidsregel voor het verwijderen van

1

Winkeluitstallingsbeleid 20060420

1

Aanwijzen gebied alcoholverbod en vaststellen veiligheidsprobleemanalyse Huesmolen

1

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecaverordening Hoorn 2010 20100325

1

Diverse besluiten in het kader van art. 5:12 van de APV , 20120518

1

Formulier festiviteiten in horeca inrichting , Vaststellen 20100101

1

Hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse Veld , Aanpassing Aanwijzingsbesluit 20120105

1

Hondenlosloopgebied , aanwijzen 20100401

1

Invoering cameratoezicht horecagebieden Hoorn en aangrenzende straten en stegen, aanwijzingsbesluit 20120412

1

Kaart Alcoholverbod , Vaststellen 20100101

1

Locaties aanplakborden , vaststellen 20100101

1

Ontheffing biketeam bureau Stadstoezicht , 20120621

1

Terrein overnachten met kampeermiddelen , Vaststellen aanwijzen 20100422

1

Toezichthouders gemeente Hoorn , Aanwijzingsbesluit 20160624

1

Uitbreiding alcoholverbod binnenstad 20090730

1

Overgangsregeling invoering nota Hoorn Gastvrij 20091126

1

Overgangsregeling invoering horecanota Hoorn Gastvrij 20091126

2

Havengeld 2016 , Verordening op de heffing en invordering van 20151229

2

Havenverordening Hoorn 2015 , 20150601

2

Ondergrondse Infrastructuren gemeente Hoorn 2014 , Algemene verordening

2

Parkeerbelastingen 2016 (1e wijziging) , Verordening op de heffing en invordering van, 20151217

2

Parkeerverordening 2016 , 20160101

2

Passagiersschepen , Verordening ter bevordering van de veiligheid van de vaart met 20120101

2

Wegsleepverordening Hoorn, 20160901

2

Criteria historische schepen 2015 , 20160610

2

Gehandicaptenparkeerplaatsen , Beleidsregel 20110224

2

Indienings- en verleningsvoorschriften Ligplaatsvergunningen Hoorn 2016, Beleidsregel 20160101

2

Indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening 2015, Beleidsregel

2

Ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad gemeente Hoorn 2012 , Beleidsregel 20120101

2

Lijsten als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Hoorn 2010 20100401

2

Bebouwde kom , Vaststellingsbesluit 20060515

2

Havenatlas Hoorn 2016 20151229

2

Locaties parkeren van grote voertuigen , Aanwijzen 20110413

2

Parkeerbelastingen 2016 eerste wijziging , Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit 20160822

2

Parkeergarages Jeudje en Schouwburg het Park , Algemene voorwaarden 20120816

3

Marktreglement Hoorn 2011 20110210

3

Marktverordening Hoorn 2011 20120209

3

Winkeltijdenverordening Gemeente Hoorn 2013 , 20131205

3

Markten Hoorn 2011 , Beleidsregel 20120209

3

Zaterdagmarkt , Beleid omtrent het gebruikmaken van verkoopwagens op de 19980205

4

Huisvesting onderwijs gemeente Hoorn 1999 , verordening voorzieningen (2e wijz) 20051020

4

Leerlingenvervoer Gemeente Hoorn 2012 , Verordening 20120607

4

Materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hoorn , verordening 20091101 (wijz)

4

Procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Hoorn , verordening 19961219

4

Regeling herstel schade Onderwijshuisvesting , 20020612

5

Informatie- en archiefbeheer gemeente Hoorn 2016 , Besluit 20160415

5

Erfgoedverordening 2013 Gemeente Hoorn 20130404

5

Jeugdsport, subsidieverordening 19940708

5

Kampeerverordening 19950505

5

Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten 2010-II , (1e wijz) 20150327

5

Accommodaties Sport en Recreatie Gemeente Hoorn en activiteiten Sportopbouwwerk Gemeente Hoorn, prijslijsten 20160801

6

Anti-discriminatievoorziening Gemeente Hoorn , Verordening inrichting 20100527

6

Bijstandsverordening 2004 20040101

6

Cliëntenparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2007 , Verordening 20070531

6

Handhavingsverordening WWB en WIJ 20100318

6

Inburgering gemeente Hoorn 2011 , Verordening Wet 20111027

6

Individuele inkomenstoeslag 2015 , Verordening 20151002

6

Individuele studietoeslag 2015 , Verordening 20151002

6

Inspraakorgaan WWB Hoorn , Verordening 20070101

6

Inspraak en advies sociale zaken Hoorn , reglement 20040101

6

Inspraakorgaan sociale zaken Hoorn , verordening 20040101

6

Jeugd gemeente Hoorn 2015 , Verordening Zorg voor 20150101

6

Kinderopvang, verordening tegemoetkoming 20050101

6

Kinderopvang Hoorn 1997 , verordening 19970101       

6

Klachtenregeling en klachtencommissie Sociaal Domein , 20151002

6

Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2016 , (Aanpassing) Besluit 20160607

6

Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2015 , Verordening 20150101

6

Maatschappelijke Participatie WWB gemeente Hoorn 2012 , Verordening 20120223

6

Participatie Platform 2011 , Verordening 20131121

6

Peuterspeelzalen Hoorn 2012 , Verordening ruimte- en inrichtingseisen 201203029

6

Bijzondere Bijstand 2015 , Beleidsregel 20150205

6

Debiteuren , beleidsregel 20071025

6

Debiteurenbeleid algemene bijstandswet, Evaluatie herziening 20020619

6

Eigen bijdrage en toelating maatschappelijk opvang gemeente Hoorn , Beleidsregel 20140530

6

Gehandicaptenparkeerplaatsen , Beleidsregel Aanwijzing 20030205

6

Gehandicaptenparkeerkaart , Notitie Van invalidenparkeerkaart naar 20011018

6

Integrale schuldhulpverlening gemeente Hoorn , Beleidsregels 20130523

6

Kosten bij invordering , beleidsregel 20091203

6

Krediethypotheek Wet Werk en Bijstand , beleidsregel 20060209

6

Kwijtschelding , Beleidsregel 20090101

6

Levensonderhoud voor jongeren van 18 tot 21 jaar , Beleidsregel bijzonder bijstand

6

Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Hoorn 2015 , Beleidsregels 20150101

6

Nadere regels Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015 , Aanpassing 20150728

6

Natuurlijk Spelen in Hoorn 2015-2017 , Regeling 20150728

6

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn , Beleidsregl 20121220

6

Privacyprotocol Gebiedsteams 1 Hoorn 2015-2017 20141230

6

Sport- en cultuurstrippenkaart 2015 , Beleidsregel 20150205

6

Vakantieduur Ioaw & Ioaz , Gebruikelijke 19980401

6

Verhaal , Beleidsregel 20070104

6

Vermogen , Beleidsregel 20060101

6

Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor stoffering en inrichting VVTV-woning , Toekennen verg. aan houder 19980709

7

Afvalstoffenheffing 2016 , Verordening op de heffing en invordering van 20151229

7

Begraafrechten 2016 , Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016

7

Gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hoorn 2014 , Verordening op het beheer en het gebruik van de, 20141212

7

Duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen VvE's gemeente Hoorn 2016 , Verordening 20160412

7

Lijkbezorging in de gemeente Hoorn , Verordening op de 19961014

7

Rioolheffing 2016 , Verordening op de heffing en invordering van 20151229

7

Subsidiering eneriebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018 , Verordening 20160318

7

Subsidiering energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015 , Verordening 20121018

7

Gemeentelijke begraafplaatsen 2014 , Uitvoeringsbesluit beheer

7

Rioolaansluitingen , Vergoeding 20010401

7

Tanks (BOOT) , Beleidsregel ter uitvoering vd handhaving van het Besluit Opslaan in Ondergrondse 19980730

8

Bouwverordening Hoorn 2012 inclusief toelichting en bijlagen 20120401

8

Exploitatieverordening Hoorn 1996 19960601

8

Huisvestingsverordening 2015 Gemeente Hoorn

8

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in de planschade gemeente Hoorn 20080701

8

Regionale hoor- en adviescommissie van de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening , Reglement 20150821

8

Regionale Urgentiecommissie Westfriesland 2015 , Reglement 20150820

8

Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland 2011 , Reglement  20110526

8

Stadsvernieuwing , Subsidieverordening 19941125

8

Starterslening gemeente Hoorn, Verordening 20160714

8

Subsidieverordening kopersbegeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn 20080401

8

Volkshuisvesting 2006, Verordening stimuleringsregelingen 20060727

8

Volkshuisvesting 2001 , Verordening stimuleringsfonds 20011011

8

Woonwagenrechten 2015 , Verordening op de heffing en invordering van 20151215

8

Woonwagens 1997 , Verordening op het gebruik van standplaatsen voor, 19971101

8

Ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013 , Beleid 20130619

8

Anti-speculatiebeding woningbouw Bangert en Oosterpolder , Beleidsregel 20040610

8

Beeldkwaliteitsplan De Linten 20020717

8

Gemeentelijk Antennebeleid 2012 , Beleidsregel 20130328

8

Koopwoningen Inschrijvingsbeleid Beleidsregel 20060727

8

Koopwoningen, Inschrijvingsbeleid 20040401

8

Leegstandswet, Beleidsregels 20091001

8

Omgevingsvergunningen bouwen , Beleidsregels intrekken 20130418

8

Planschade-afwentelingsovereenkomst , Beleidsregel 20070322

8

Puntensysteem , raadsbesluit 19970701

8

Ruimtelijke voorwaarden huisvesting EU-arbeidsmigranten in semipermanente voorzieningen , 20130307

8

Subsidie CPO-initiatieven 2014 , Beleidsregel 20140307

8

Uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis , beleidsregels voor de 20080821

8

Verblijfsruimten voor toeristen , Notitie 20130516

8

Vestigingsbeleid bedrijventerreinen , Aanpassen Notitie 20130418

8

Welstandsnota 2004 , 1e wijziging 20110922

8

Welstandsvrij bouwen fase 2 Bangert en Oosterpolder 20081120

9

Belastingen , Regeling gemeentelijke 19980409

9

Hondenbelasting 2016 , Verordening op de heffing en invordering van 20151229

9

Incassoreglement voor gemeentelijke belastingen/heffingen 20120518

9

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012 , Verordening 20120802

9

Medegebruik schoolgebouwen gemeente Hoorn , Verordening 19950609

9

Onroerende Zaakbelastingen 2016 , Verordening op de heffing en invordering 20151229

9

Precariobelasting 2016 , Verordening op de heffing en invordering 20151229

9

Reclamebelasting 2016 , Verordening op de heffing en invordering 20151229

9

Belastingplichtige in een keuzesituatie , Beleidsregels voor het aanwijzen van een 19980903

9

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2012 , Beleidsregel vaststelling 20120518

9

Proceskosten in fiscale procedures , Beleidsregel voor de toepassing van wegingsfactoren 20080117

9

WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie , Beleidsregels voor het aanwijzen van een 19980803

9

Fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004 , Aanwijzingsbesluit 20041021

9

Machtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013 20130214

9

Heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013 , Aanwijzingsbesluit 20120214

9

Onbezoldigd belastingdeurwaarder , aanwijzingsbesluit 20140527

9

Onbezoldigd ambtenaren parkeerbelastingen (extern) , Aanstellingsbesluit 20120518

Bedrijfsvoering

Bedrijfssporten 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Bedrijfsfitness 2011 , Regeling 20110204

Bedrijfsvoering

Beloningsbeleid gemeente Hoorn 2016-I, Uitvoeringsregeling 20160707

Bedrijfsvoering

Bestuurscommissie Personeelsondersteuningfonds , Reglement voor de 20080821

Bedrijfsvoering

Cafetariaregeling Gemeente Hoorn 2016 20160129

Bedrijfsvoering

Cafetariaregeling Gemeente Hoorn 2011 20110204

Bedrijfsvoering

CAR Wijziging salarisbedragen cao gemeenten 2016-2017 20160607

Bedrijfsvoering

CAR Wijziging: aanpassen verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren 20160607

Bedrijfsvoering

CAR Wijziging: herziening hoofdstuk 3 20160126

Bedrijfsvoering

CAR wijziging; arbeidsvoorwaarden garantiebanen 20151022

Bedrijfsvoering

CAR UWO 20150820 (diverse wijzigingen ) aangaande verplaatsingskostenregling verhuisplichtige ambtenaren

Bedrijfsvoering

CAR UWO 20150820 (diverse wijzigingen) aangaande Wet Arbeid en Zorg

Bedrijfsvoering

Dienstreizen en verblijfskosten gemeente Hoorn 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Fietsregeling 2016 , 20160129

Bedrijfsvoering

Financiële belangen 2008 , vaststellen regeling melding 20090101

Bedrijfsvoering

Functieprofielen raadsgriffie , Speciale 20071123

Bedrijfsvoering

Functieprofielen, Conversietabel en waardering 20071116

Bedrijfsvoering

Functieboek Gemeente Hoorn 20100908 (4e wijz)

Bedrijfsvoering

Functiebeschrijving en - waardering 2016 , Regeling

Bedrijfsvoering

Lening aanschaf computer 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Melding Vermoeden Misstand 2014 , Regeling 20140425

Bedrijfsvoering

Nevenwerkzaamheden 2008 , Regeling 20081001

Bedrijfsvoering

Nevenwerkzaamheden Raadsgriffier 2008 , Regeling 20090106

Bedrijfsvoering

Opleiden, ontwikkelen en studiefaciliteiten 2009, Regeling 20091002

Bedrijfsvoering

Organisatieverordening Gemeente Hoorn 2014 20140218

Bedrijfsvoering

Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 20151031

Bedrijfsvoering

Privacyreglement email en internetgebruik Gemeente Hoorn 20080410

Bedrijfsvoering

Rechtspositie griffie 20020916

Bedrijfsvoering

Reiskosten woon-werkverkeer 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Salarisverordening personeel muziekonderwijs 2002 20020101

Bedrijfsvoering

Vakbondscontributie 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Verlofregeling 2013 , 20130101

Bedrijfsvoering

Wachtdiensten voor de vrijwillige brandweer , Vergoedingsregeling 20010101

Bedrijfsvoering

Werktijdenregeling 2012 , 1e wijziging 20140527

Bedrijfsvoering

Woongebied 2005-II , Regeling 20051101

Bedrijfsvoering

WOR-reglement , Voorlopig 19960502

Bedrijfsvoering

Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein 2015 , Verordening 20150327

Bedrijfsvoering

Bezwarenprocedures , Afstemming 20000203

Bedrijfsvoering

Fraudenotitie , Beleidsregel 19980709

Bedrijfsvoering

Gedragscode burgemeester en wethouders Hoorn 20041021

Bedrijfsvoering

Gedragscode gemeenteraad Hoorn , Beleidsregel 20040101

Bedrijfsvoering

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 , 20131024

Bedrijfsvoering

Agressieprotocol voor de politieke ambtsdragers , beleidsregel 20110721

Bedrijfsvoering

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2016-II , 20160122

Bedrijfsvoering

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2015 , 20150220

Bedrijfsvoering

No Show 2006 , beleidsregel 20060101

Bedrijfsvoering

Personeelsgesprekken en beoordelen Gemeente Hoorn 2015 , Regeling 20150101

Bedrijfsvoering

Onbezoldigde gemeenteambtenaren , Aanwijzingsbesluit 20050623

Bedrijfsvoering

Onbezoldigde gemeenteambtenaren tot belastingdeurwaarder, Aanwijzingsbesluit 20050623

Bedrijfsvoering

Onder-mandaat aan bureauhoofden Welzijn , 20120719

Bedrijfsvoering

Belastingdeurwaarders, Aanwijzingsbesluit 20070201

Bedrijfsvoering

Gedragslijn Persoonlijke Attenties 2016 , 20160101

Bedrijfsvoering

Beheerfunctionarissen GBA , aanwijzing van 20090226

algemeen

Deelverordening behorende bij ASV 2015 20150621

algemeen

Subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 , Algemene 20150620

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "GGD Hollands Noorden"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Regionale Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Recreatieschap West-Friesland"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland wijziging 2016

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland" (CAW)

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Archeologie Westfriese Gemeenten"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "WerkSaam Westfriesland"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Op Maat"