1 januari 2017

1 januari 2018

 

 

Begroting

Begroting

A

inwoner aantal en bevolkingsopbouw

 

 

 

aantal inwoners

72.473

73.259

 

- waarvan jongeren (tot 18 jaar)

15.351

15.250

 

- waarvan ouderen (65 jaar en ouder)

12.858

13.300

 

leerlingen en aantallen

 

 

 

- basisonderwijs

6.547

6.458

 

- voortgezet onderwijs

7.976

8.024

 

- (voortgezet) speciaal onderwijs

1.136

1.136

 

aantal bijstandsclienten

1.472

1.622

 

aantal werkzame personen

32.500

33.000

 

aantal allochtonen

16.900

17.200

 

aantal niet-westerse allochtonen

12.500

12.700

 

aantal niet etnische groepen

176

176

B

fysieke structuur

 

 

 

oppervlakte gemeente (hectare)

5.638

5.638

 

- waarvan buitenwater (hectare)

3.224

3.257

 

- waarvan historische stads- of dorpskern (hectare)

46

46

 

- waarvan overig land en binnenwater (hectare)

2.368

2.335

 

aantal woonruimten (exclusief bijzondere woongebouwen)

32.560

32.690

 

gemiddelde woningbezetting

2,23

2,23

 

historische woningen

3.299

3.299

 

monumenten:

 

 

 

- rijksmonumenten

383

383

 

- provinciale monumenten

2

2

 

- gemeentelijke monumenten

418

427

 

lengte van de wegen (kilometer)

275

289

 

oppervlakte openbaar groen (hectare)

386

392

 

- waarvan sportgroen inclusief kunstgrasvelden (hectare)

39

39

C

financien (bedragen x 1.000 euro)

 

 

 

uitgaven (inclusief stortingen reserves)

217.960

220.903

 

inkomsten (inclusief onttrekkingen reserves)

216.505

221.097

 

uitsplitsing inkomsten:

 

 

 

algemene uitkering

68.222

73.176

 

integratie-uitkering sociaal domein

46.171

47.213

 

uitkering Wmo

4.966

5.043

 

specifieke uitkeringen

23.010

23.848

 

belastingen en retributies

33.887

34.122

 

ontrekkingen reserves

31.503

7.764

 

overige baten

8.746

29.931

 

Toelichting:

  • Leerlingen en aantallen: dit zijn leerlingen woonachtig in en buiten Hoorn en onderwijs volgen.
  • Aantal werkzame personen: dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn.
  • Bijzondere woongebouwen: dit zijn gebouwen waarvoor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardentehuizen en opvanghuizen).