In onderstaand overzicht staan de mutaties in de reserves per programma.

(bedragen x 1.000 euro)

stortingen Rekening 2016

onttrekkingen Rekening 2016

stortingen Begroting 2017

onttrekkingen Begroting 2017

stortingen Begroting 2018

onttrekkingen Begroting 2018

0 Inwoners en bestuur

37

39

-

555

-

369

1 Openbare orde en veiligheid

-

25

-

25

-

-

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

3.411

2.505

4.401

2.940

3.922

2.423

3 Economische zaken

-

51

-

32

-

-

4 Onderwijs

115

468

-

403

-

291

5 Cultuur en recreatie

640

1.581

155

1.021

156

581

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

73

3.437

-

874

-

92

7 Volksgezondheid en milieu

103

471

308

730

-

662

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.601

3.101

2.232

2.790

1.552

1.514

9 Financiering en algemene lasten en baten

469

1.394

315

472

-

-

Algemene dekkingsmiddelen en resultaat

487

2.028

970

2.766

969

1.259

Overhead

-

-

-

1.059

-

573

Totaal mutaties programma’s, algemene dekkingsmiddelen en resultaat

7.936

15.100

8.381

13.667

6.599

7.764

Overige mutaties

7.314

7.312

550

952

-

-

Totaal mutaties reserves

15.250

22.412

8.931

14.619

6.599

7.764