Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is hieronder het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Hierin staan lasten en baten groter dan 15.000 euro en die maximaal drie jaar in de Begroting zijn opgenomen.

Prg.

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Lasten 2018

Baten 2018

Lasten 2019

Baten 2019

Lasten 2020

Baten 2020

Lasten 2021

Baten 2021

0

Organiseren verkiezingen

-137

-

-248

-

-

-

-124

-

0

Raadskosten verkiezingen (dekking: onttrekking aan algemene reserve)

-40

40

-

-

-

-

-

-

0

Bijstorten APPA pensioen oud-wethouders (dekking: onttrekking aan algemene reserve)

-299

299

-

-

-

-

-

-

1

Project Jeugd, Alcohol en Drugs

-45

-

-45

-

-

-

-

-

3

Economische Agenda Westfriesland

-175

115

-175

115

-

-

-

-

4

Onderwijsachterstandenbeleid

-838

838

-

-

-

-

-

-

5

Keuringen tribunes, dug outs en lichtmasten sportaccommodaties

-

-

-25

-

-

-

-

-

5

Continueren activiteiten in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)

-40

-

-

-

-

-

-

-

5

Exploitatie VOC schip Halve Maen

-231

236

-214

236

-

-

-

-

5

Restauratie Oosterkerk (dekking: onttrekking aan algemene reserve)

-50

50

-

-

-

-

-

-

6

Subsidie kledingbank

-15

-

-15

-

-15

-

-

-

6

Trajecten re-integratie

-435

-

-435

-

-

-

-

-

7

Duurzaamheidsbeleid (dekking: onttrekking aan reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid)

-365

365

-

-

-

-

-

-

7

Actieplan zorgzame samenleving

-130

-

-

-

-

-

-

-

8

Uitvoering RAP Westfriesland

-15

-

-15

-

-15

-

-

-

8

Project Hoorn Noord/Venenlaankwartier (dekking: onttrekking aan algemene reserve)

-180

180

-390

390

-160

160

-100

100

Overhead

Website Werken in Noord-Holland-Noord

-84

73

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

-3.079

2.196

-1.562

741

-190

160

-224

100