Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er een geprognosticeerde balans in de Begroting moet worden opgenomen. Van belang is dat vanuit de balans het EMU-saldo kan worden afgeleid. Het EMU-saldo wordt berekend vanuit de mutaties van de financiële activa en de vaste en vlottende schuld.

Het saldo van de posten met een * zijn overgenomen uit de Jaarrekening 2016 omdat het (nog) niet mogelijk is om bij het opstellen van de begroting een inschatting te maken. De balans is sluitend gemaakt met een stelpost.

(bedragen x 1.000 euro)

1 januari 2018

1 januari 2019

1 januari 2020

1 januari 2021

 

1 januari 2018

1 januari 2019

1 januari 2020

1 januari 2021

ACTIVA

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

Vaste passiva

 

 

 

 

Materiele vaste activa

185.737

190.024

193.114

190.565

Eigen vermogen

68.707

67.538

67.285

67.906

Financiele vaste activa

63.626

63.353

63.071

62.780

Voorzieningen

18.887

20.222

21.362

23.117

 

 

 

 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

153.147

185.248

188.339

190.922

Totaal vaste activa

249.363

253.377

256.185

253.345

Totaal vaste passiva

240.741

273.008

276.986

281.945

Vlottende activa

 

 

 

 

Vlottende passiva

 

 

 

 

Voorraden

17.650

15.750

11.869

15.719

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar*

16.944

16.944

16.944

16.944

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar*

36.472

36.472

36.472

36.472

Overlopende passiva*

18.718

18.718

18.718

18.718

Liquide middelen*

1.810

1.810

1.810

1.810

 

 

 

 

 

Overlopende activa*

4.423

4.423

4.423

4.423

 

 

 

 

 

Totaal vlottende activa

60.355

58.455

54.574

58.424

Totaal vlottende passiva

35.662

35.662

35.662

35.662

Stelpost balans

 

 

1.889

5.838

Stelpost balans

33.315

3.162

 

 

TOTAAL GENERAAL

309.718

311.832

312.648

317.607

 

309.718

311.832

312.648

317.607