Het EMU-saldo is zeg maar het jaarsaldo op kasbasis en daarmee anders dan het saldo van de Begroting. Het saldo van de Begroting is namelijk gebaseerd op het stelsel van lasten en baten. De grootste verschillen doen zich voor bij de investeringen en mutaties in reserves. In het kasstelsel worden investeringen in één keer ten laste van het jaarresultaat genomen. In het stelsel van baten en lasten wordt jaarlijks een deel van de lasten genomen op basis van de economische gebruikersduur van de investeringen.

In het stelsel van lasten en baten zijn de onttrekkingen aan reserves baten en stortingen zijn lasten in de programmabegroting. Het kasstelsel kent geen mutaties in reserves.

De landen van Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid (inclusief gemeenten) in landen jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het bruto nationaal product. Dit is het EMU-saldo.

Het EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee. Om dit te benadrukken is in het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen dat in de jaarrekening en begroting inzicht moet worden gegeven in het EMU-saldo. Hiervoor is onderstaande tabel opgenomen.

bedragen x 1.000 euro

ultimo 2017

ultimo 2018

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

Financiele vaste activa

2.026

-322

273

282

291

Financiele vlottende activa

4.857

-4.857

0

0

0

Financiele passiva

-12.710

32.451

-32.101

-3.091

-2.583

 

-5.827

27.272

-31.828

-2.809

-2.292

Totale lasten begroting

221.096

217.764

221.911

215.601

215.952

EMU-saldo als percentage van de lasten

-2,64%

12,52%

-14,34%

-1,30%

-1,06%

 

Het EMU-saldo is berekend op basis van de geprognosticeerde balans. De mutaties in de financiële activa en passiva leiden tot een EMU saldo. Met uitzondering van 2018 is het EMU-saldo van de gemeente Hoorn de komende jaren negatief.

Per saldo betekent dit dat we er vanuit gaan dat de gemeente Hoorn bijdraagt aan een verlaging van het Nederlands EMU-saldo.