De kwaliteit van de wijk behouden, waar nodig vergroten en het samenleven bevorderen. Dit alles op fysiek, economisch en sociaal terrein.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Vaststellen bestemmingsplan en voorbereiden uitvoering plan Holenkwartier.
  • Uitvoering geven aan de route naar een energie-neutrale wijk (bestaande bouw/ nieuwbouw).
  • Herinrichten /verbetering openbaar gebied waaronder Venenlaan.
  • Samen met bewoners en organisatie/instellingen uitvoering geven aan de project(initiatieven in de wijk.