Betere kustzone die meer wordt 'beleefd' door bewoners, bedrijven en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Doorlopen ruimtelijke procedures dijkversterking.
  • Start werkzaamheden aan stadsstrand en fiets- voetpad.
  • Aanvraag subsidie stadsstrand en fiets/voetpad Westerdijk.
  • Ruimtelijk mogelijk maken ontwikkeling Marina Kaap Hoorn (Schelphoek).
  • In samenwerking met provincies, gemeenten en regio sturen op een toekomstbestendig ecologisch systeem in het Markermeer, waarbij het huidige recreatieve gebruik mogelijk blijft en waar mogelijk wordt versterkt. Inzet op een gezamenlijke aanpak van waterplantenproblematiek.
  • Nemen van een besluit over het maaien van de waterplanten, waarbij de inzet is dat het Rijk deze kosten mee financiert.