Kengetallen

Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt, is belangrijk voor het inzicht in de financiële positie. De financiële positie van gemeenten kan bijvoorbeeld goed worden beoordeeld aan de hand van de schulden op de balans. Schulden zeggen meer over de financiële positie dan het eigen vermogen. Te hoge schulden geven een risico van te hoge toekomstige rentelasten.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn in totaal vijf financiële kengetallen opgenomen die in de Begroting en Jaarrekening berekend moeten worden. De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven. De normering categorie minst, meest en gemiddeld risicovol is in onderstaande tabel weergegeven. Een korte toelichting per kengetal staat onder de tabel.

 

Verloop van de kengetallen

Normen toezichthouder

 

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Minst risicovol

Gemiddeld risicovol

Meest risicovol

Netto schuldquote

69%

81%

82%

<90%

90 – 130%

>130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

47%

58%

60%

<90%

90 – 130%

>130%

Solvabiliteitsratio

25%

20%

22%

>50%

20 – 50%

<20%

Structurele exploitatieruimte

6%

1%

0%

>0%

0%

0%

Grondexploitatie

4%

8%

8%

<20%

20 – 35%

>35%

Belastingcapaciteit

97%

97%

97%

<95%

95 – 105%

>105%

 

Over het algemeen is de conclusie dat de gemeente Hoorn financieel gezond is.

Toelichting kengetallen

Netto-schuldquote

De netto-schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de mede-overheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de mede-overheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een incdicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) kosten.

Belastingcapaciteit

De definitie van dit kengetal is: woonlasten meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijke gemiddelde in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar uitgedrukt in een percentage.