Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bij bestuurlijk belang gaat het om een plaats in het bestuur of het hebben van stemrecht. Het financieel belang is dat de gemeente middelen ter beschikking stelt. Bij een faillissement of bij financiële problemen van de verbonden partij is verhaal op de gemeente mogelijk. Een gesubsidieerde instelling is geen verbonden partij.

Bestuursleden van een verbonden partij hebben de plicht zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar hun college of gemeenteraad.

In deze paragraaf staan de partijen waar Hoorn aan verbonden is. Er zijn verschillende vormen: verbonden partijen met een centrumgemeenteconstructie, met een eigen bestuur, vennootschappen en privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomsten.