Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het te voeren grondbeleid en de te verwachten resultaten. Deze paragraaf bevat, conform artikel 16 uit het BBV, de volgende onderwerpen:

  • een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s
  • de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd
  • een vooruitblik op ontwikkelingen
  • een actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie
  • een onderbouwing van de geraamde winstneming
  • de beleidsuitgangspunten van de reserves in relatie tot de risico’s binnen vastgoed